MENU

Imprint

Inhoudelijk verantwoordelijke volgens § 10, lid 3 van het Duits staatsverdrag voor mediadiensten (MDStV)

Knaus Tabbert AG
Helmut‐Knaus‐Str. 1
94118 Jandelsbrunn

Telefoon: +49 (0)8583 / 21–1
Fax: +49 (0)8583 / 21–380
Email: info@knaustabbert.de

Zetel van de vennootschap: Jandelsbrunn
Bevoegde rechterlijke instantie: Passau HRB 7579
Btw‐nr.: DE 263 242 372

Directie:
Wolfgang Speck, voorzitter (verantwoordelijke volgens het Duitse persrecht)
Werner Vaterl
Gerd Adamietzki

Raad van toezicht:
Dr. Esther Hackl (voorzitster)

Concept, vormgeving en vertaling:

Communiacs - Webagentur in Pocking/Passau

www.communiacs.de

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Inhoud van het onlineaanbod

Knaus Tabbert AG (auteur) is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims tegen Knaus Tabbert AG die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van de auteur geen sprake is van aanwijsbare opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet‐bindend. Knaus Tabbert AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het totale aanbod zonder enige vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of permanent te stoppen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites (’links’) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Knaus Tabbert AG vallen, is uitsluitende aansprakelijkheid van kracht in het geval dat Knaus Tabbert AG van de inhoud op de hoogte is en het hem technisch en op redelijke wijze mogelijk is het gebruik in geval van onwettelijke inhoud te verhinderen. Knaus Tabbert AG verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het instellen van de links geen illegale content op de te koppelen sites aanwezig was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde sites. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde sites die na het instellen van de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door de auteur opgestelde dealerlijsten, lijsten met aanbiedingen van derden en mailinglists. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder schade die voorkomt uit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk en niet degene die via links alleen naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs‐ en tekenrecht

Knaus Tabbert AG streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsbestanden, video‐afleveringen en teksten in acht te nemen, door zichzelf opgestelde foto’s, grafieken, geluidsbestanden, video‐afleveringen en teksten te gebruiken of gebruik te maken op licentievrije foto’s, grafieken, geluidsbestanden, video‐afleveringen en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens en handelsmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het geldende tekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van de vermelding mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door de rechten van derden zijn beschermd. Het auteursrecht voor gepubliceerde, voor Knaus Tabbert AG zelf opgestelde objecten blijft bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke bronteksten, foto’s, grafieken, geluidsbestanden, video’s en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient als onderdeel van het internetaanbod te worden beschouwd, van waaruit naar deze site is verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met het geldende recht, laat dit de overige onderdelen van het document in hun inhoud en geldigheid onverlet.